Kwaliteitsplein
Internet

Veel voorkomende fouten in scripties

Laten redigeren of zelf je scriptie nakijken?

Veel studenten kiezen er voor om hun scriptie te laten redigeren. Dit kan je namelijk veel tijd besparen en zal de kwaliteit van je scriptie ten goede komen. Uit ervaring blijkt dat studenten vaak dezelfde fouten maken. Dit artikel gaat dieper in op veel voorkomende fouten.

Tips ter verbetering taal en stijl

 • Maak zinnen niet te lang.
 • Let op het gebruik van tegenwoordige en verleden tijd.
 • Voorkom herhaling. Meestal betekent dat dat de opbouw niet helemaal goed is.
 • Hanteer professioneel taalgebruik. Voorkom spreektaal.
 • Zorg dat duidelijk is waar woorden als deze, daarna, het naar verwijzen.
 • Vermijd het gebruik van wij of ik (behalve in een voor- en nawoord).
 • Gebruik consequent dezelfde woorden voor eenzelfde begrip.

Tips ter verbetering structuur

 • Bronnen: gebruik een algemeen geaccepteerde systematiek voor het verwijzen en vermelden van de bronnen. Advies: gebruik de APA richtlijnen.
 • Bronnen: maak altijd helder wat uit bronnen komt en wat eigen werk is. Gebruik dus consequent bronvermeldingen en laat uit de tekst blijken wanneer het eigen werk is. Bv uit het voorgaande is te concluderen dat…of uit de data-analyse blijkt dat…
 • Bronnen: als je aan een onderzoek refereert geef dan aan wat er in dat onderzoek is onderzocht en wat de conclusie is. Het komt veelvuldig voor dat dat niet duidelijk is.
 • Structuur: gebruik een standaardindeling tenzij de opleiding anders voor schrijft.
 • Samenvatting: de samenvatting moet apart te lezen zijn. Deze maak je pas nadat de scriptie of werkstuk helemaal af is.
 • Samenvatting: plaats de samenvatting van je scriptie voor de inhoudsopgave en na het voorwoord, tenzij anders aangegeven door je opleiding.
 • Inleiding: in de inleiding de leeswijzer vermelden d.w.z. de opbouw van je werkstuk.
 • Laat de hoofdstukindeling aansluiten bij de deelvragen.
 • Onderzoeksvraag en deelvragen: beschrijf helder wat de aanleiding is voor het onderzoek gevolgd door doel van het onderzoek (of het probleem dat opgelost moet worden) en de onderzoeksvraag en de deelvragen.
 • Conclusie: zorg dat de conclusie altijd uit voorgaand gegeven informatie volgt. Er mogen geen nieuwe dingen instaan.

Kom je er na het lezen van bovenstaande tips niet uit, dan kun je altijd teksten laten redigeren.

Voor meer info : http://www.scribbr.nl